Start Przychodnia specjalistyczna

Przychodnia Specjalistyczna w Sokołowie Podlaskim.


Rejestracja ON-LINE do Przychodni Specjalistycznej *

* w przypadku pojawienia się komunikatu mówiące o połączeniu niezaufanym w niektórych przeglądarkach internetowych, należy potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa, gdyż dostęp do systemu e-Rejestracja realizowany jest poprzez połączenie szyfrowane (https)


Lekarze przyjmujący w poradniach:

Poradnia Alergologiczna – lek. med. Janusz Szyszko

Poradnia Diabetologiczna – lek. med. Jolanta Zabielska-Pierzchlewska, lek. med. Bożena Jacak-Banachewicz

Poradnia Kardiologiczna – lek. med. Szymon Jagodziński, lek. med. Tomasz Czerski, lek. med. Cezary Popowski

Poradnia Nefrologiczna – lek. med. Marek Papliński, lek. med. Patrycja Trzaskowska, lek. med. Bartosz Ostapczuk

Poradnia Dermatologiczna – lek. med. Irena Solaniuk

Poradnia Neurologiczna – lek. med. Adam Kościukiewicz, lek. med. Paweł Kwiatkowski, lek. med. Agnieszka Jezierska-Ostapczuk

Poradnia Reumatologiczna – lek. med. Tomasz Kietliński

Poradnia Neonatologiczna – lek. med. Teresa Dąbrowska, lek. med. Anna Bala

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – lek. med. Krzysztof Popowski, lek. med. Tomasz Tomczuk, lek. med. Marek Cichocki, lek. med. Ewa Cybul, lek. med. Elżbieta Tchórznicka

Poradnia Chirurgiczna – lekarze oddelegowani z oddziału: lek. med. Robert Najfeld, lek. med. Tadeusz Ciołkowski, lek. med. Katarzyna Omelańczuk, lek. med. Tadeusz Włochyński, lek med. Lech Dziedzic

Ortopeda – (pod por. chirurgiczną) – lek. med.Roman Olszewski

Poradnia Okulistyczna – lek. med. Łukasz Stawowski, lek. med. Grażyna Bembenek

Poradnia Otolaryngologiczna – lek. med. Ewa Komoń-Kotecka, lek. med. Janusz Piotrowski

Poradnia Urologicznalek. med. Lech Dziedzic, lek. med. Joanna Orzełowska

Poradnia Rehabilitacyjna – lek. med. Andrzej Mydlak, lek. med. Adam Oskędra

Poradnia Logopedyczna – mgr Agnieszka Nowotniak

Poradnia Endokrynologiczna – lek. med. Beata Sarnacka-Lewczuk

Poradnia Zdrowia Psychicznego – lek. med. Karl Von Majewski - specjalista psychiatra

Poradnia Leczenia Uzależnień – mgr Joanna Janusiewicz-Rudasz-psycholog,


Wszelkie informacje dotyczące godzin przyjmowania pacjentów przez lekarzy w poradniach specjalistycznych można uzyskać w rejestracji specjalistycznej mieszczącej się przy głównym wejściu szpitala lub pod numerem telefonu 25 781 73 32


Zasady kierowania na badania w ramach ubezpieczenia zdrowotnego określa przede wszystkim rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81 poz. 484).

Zgodnie z § 12 ust. 1 wskazanego rozporządzenia. „Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:


1)   wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania
2) istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu”.


W związku z powyższym, jeżeli lekarzem kierującym jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jego obowiązkiem jest wykonanie badań w przypadku kierowania pacjenta do leczenia specjalistycznego lub szpitalnego. Dotyczy to wyłącznie badań potwierdzających wstępne rozpoznanie i znajdujących się w wykazie badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza pierwszego kontaktu, niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 r. oraz załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 105/2008/DSOZ z dnia 5 listopada 2008 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Natomiast zgodnie z § 12 ust. 7 i 8 cytowanego rozporządzenia „w przypadku gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza, o którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt 1-6 ustawy.(czyli lekarza specjalisty do którego nie jest wymagane skierowanie na konsultację specjalistyczną np. dermatolog, ginekolog) oraz „w przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego,szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje”. Wobec powyższego obowiązek wykonywania i finansowania badań dla pacjentów objętych stałym leczeniem specjalistycznym oraz zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego spoczywa na tym szpitalu."

 
Polecane strony

Inwestycje

Modernizacja instalacji tlenu medycznego


 

 

Informacja dotycząca Projektu UE pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

gdzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim otrzymał w ramach Projektu:
Przewoźny cyfrowy zestaw rentgenowski Mindray MobiEye 700 z detektorem bezprzewodowym i zasilaniem akumulatorowym Mindray - na kwotę 495 000,00 zł
Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Sokołowie Podlaskim

Całkowita wartość projektu
1 189 324,30 zł

Harmonogram prac w Projekcie DDOMProjekt e-zdrowie
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Całkowita wartość projektu
3 545 556,72 zł


 


Termomodernizacja kompleksów budynków
Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Całkowita wartość projektu
2 828 535,00 zł

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017 /wersja angielska/

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014


 

Projekt współfinansowany poprzez Unię Europejską:
Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ w Sokołowie Podaskim


 

Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynku Rejestru Usług Medycznych"

Inwestycja pod nazwą "Modernizacja własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody"
Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynków "kuchnia-hotel”  i „hospicjum”  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wyrozębach"

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.