Start Przychodnia specjalistyczna

Przychodnia Specjalistyczna w Sokołowie Podlaskim.


Rejestracja ON-LINE do Przychodni Specjalistycznej *

* w przypadku pojawienia się komunikatu mówiące o połączeniu niezaufanym w niektórych przeglądarkach internetowych, należy potwierdzić wyjątek bezpieczeństwa, gdyż dostęp do systemu e-Rejestracja realizowany jest poprzez połączenie szyfrowane (https)


Lekarze przyjmujący w poradniach:

Poradnia Alergologiczna – lek. med. Janusz Szyszko

Poradnia Diabetologiczna – lek. med. Jolanta Zabielska-Pierzchlewska, lek. med. Bożena Jacak-Banachewicz

Poradnia Kardiologiczna – lek. med. Szymon Jagodziński, lek. med. Tomasz Czerski, lek. med. Cezary Popowski

Poradnia Nefrologiczna – lek. med. Marek Papliński, lek. med. Patrycja Trzaskowska, lek. med. Bartosz Ostapczuk

Poradnia Dermatologiczna – lek. med. Mirosława Gontarek, lek. med. Irena Solaniuk

Poradnia Neurologiczna – lek. med. Adam Kościukiewicz, lek. med. Paweł Kwiatkowski, lek. med. Agnieszka Jezierska-Ostapczuk

Poradnia Reumatologiczna – lek. med. Tomasz Kietliński

Poradnia Neonatologiczna – lek. med. Teresa Dąbrowska, lek. med. Anna Bala

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – lek. med. Krzysztof Popowski, lek. med. Tomasz Tomczuk, lek. med. Marek Cichocki, lek. med. Ewa Cybul, lek. med. Elżbieta Tchórznicka

Poradnia Chirurgiczna – lekarze oddelegowani z oddziału: lek. med.Robert Najfeld, lek. med. Tadeusz Ciołkowski, lek. med. Katarzyna Omelańczuk

Ortopeda – (pod por. chirurgiczną) – lek. med.Roman Olszewski

Poradnia Okulistyczna – lek. med. Łukasz Stawowski, lek. med. Grażyna Bembenek

Poradnia Otolaryngologiczna – lek. med. Ewa Komoń-Kotecka, lek. med. Janusz Piotrowski

Poradnia Urologiczna – lek. med. Joanna Orzełowska

Poradnia Rehabilitacyjna – lek. med. Andrzej Mydlak, lek. med. Adam Oskędra

Poradnia Logopedyczna – mgr Agnieszka Nowotniak

Poradnia Endokrynologiczna – lek. med. Beata Sarnacka-Lewczuk

Poradnia Zdrowia Psychicznego – lek. med. Karl Von Majewski - specjalista psychiatra, lek. med. Krystyna Chodak - specjalista psychiatra, mgr Anna Głowacz-psycholog,

Poradnia Leczenia Uzależnień – mgr Anna Głowacz-psycholog, mgr Joanna Janusiewicz-Rudasz-psycholog, lek. med. Krystyna Chodak


Wszelkie informacje dotyczące godzin przyjmowania pacjentów przez lekarzy w poradniach specjalistycznych można uzyskać w rejestracji specjalistycznej mieszczącej się przy głównym wejściu szpitala lub pod numerem telefonu 25 781 73 32


Zasady kierowania na badania w ramach ubezpieczenia zdrowotnego określa przede wszystkim rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81 poz. 484).

Zgodnie z § 12 ust. 1 wskazanego rozporządzenia. „Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:


1)   wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania
2) istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu”.


W związku z powyższym, jeżeli lekarzem kierującym jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jego obowiązkiem jest wykonanie badań w przypadku kierowania pacjenta do leczenia specjalistycznego lub szpitalnego. Dotyczy to wyłącznie badań potwierdzających wstępne rozpoznanie i znajdujących się w wykazie badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza pierwszego kontaktu, niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007 r. oraz załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 105/2008/DSOZ z dnia 5 listopada 2008 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Natomiast zgodnie z § 12 ust. 7 i 8 cytowanego rozporządzenia „w przypadku gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza, o którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt 1-6 ustawy.(czyli lekarza specjalisty do którego nie jest wymagane skierowanie na konsultację specjalistyczną np. dermatolog, ginekolog) oraz „w przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego,szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje”. Wobec powyższego obowiązek wykonywania i finansowania badań dla pacjentów objętych stałym leczeniem specjalistycznym oraz zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego spoczywa na tym szpitalu."

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.