Start

Przyjęcie do szpitala PLANOWE

1. Skierowanie wystawione przez lekarza POZ, lekarzy indywidualnych praktyk lekarskich i lekarzy specjalistów; (skierowanie musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej oraz czytelną pieczątkę lekarza kierującego z podpisem),

2. Ważne ubezpieczenie,

3. Dowód osobisty,

4. Dokumentacja z poprzednich pobytów w szpitalu, jeżeli taką pacjent posiada,

5. Informację o przyjmowanych lekach i ich dawkowaniu

6. NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Przyjęcie do szpitala NAGŁE

1. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie (hospitalizację),

2. Osoba przyjęta na leczenie w trybie planowym lub nagłym w przypadku nie potwierdzenia przez system EWUŚ prawa do świadczeń, winna przedstawić dowód ubezpieczenia uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia / zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego/ . W przypadku nie posiadania dokumentu przy sobie konieczne jest wypełnienie stosownego oświadczenia, które powinno zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel, rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz podstawę prawną do świadczeń.

Po zakończeniu hospitalizacji w terminie do 7 dni pacjent jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń.

3. W przypadku nie przedstawienia dowodu uprawniającego do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w terminie , o którym mowa w pkt. 2 lub, gdy osoba nie ma opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż miesiąc, kosztami leczenia (hospitalizacji) zostanie obciążona osoba której udzielono świadczenia (hospitalizacji)

· DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZAPODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

· DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKIPODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

· DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJPODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 11 czerwca 2014 r. 
w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Powyższe deklaracje należy wypełnić czytelnie i dostarczyć
do Rejestracji Ogólnej Szpitala lub

do Działu Statystyki, Dokumentacji i Rozliczeń Medycznych
/Budynek Administracji I piętro pokój 17/

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.