Start Komunikaty SPZOZ OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT

ZKP – 4110-3/14 z dnia 24.06.2014r.

na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j.Dz. U. z 2013r.,poz.2017 ) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.)

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. J. Bosko 5

zaprasza do składania ofert w konkursie o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych


1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w niżej wymienionych zakresach:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji oddziału i dyżuru medycznego w Oddziale Pediatrycznym wraz z Izbą Przyjęć oraz konsultacje w ramach świadczeń nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej,
  2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji oddziału i dyżuru medycznego w oddziale o profilu neonatologicznym [ Neonatologicznym (Patologii, Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)  i  Neonatologicznym (Noworodkowym) wraz z Izbą Przyjęć],
  3. świadczenia zdrowotne lekarzy wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N”,

 

oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/rzy, położne w zakresie:

  1. świadczenia zdrowotne pielęgniarek/rzy, położnych wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N”.

 

2. Oferty mogą składać oferenci dysponujący odpowiednimi  kwalifikacjami, uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym oraz spełniające warunki określone w ustawie  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 217).

3. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w  Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, Regulaminie Konkursu Ofert, Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, udostępnione są w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Sokołowie Podlaskim ul. Ks. Jana Bosko 5, w budynku administracji ( Dział Kadr i Płac) piętro II, pokój nr 27 w godzinach 8.00- 15.00 oraz na stronie internetowej www.spzozsokolow.pl , informacje telefonicznie – tel. 25 7817307, fax 257876083.

4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, z oznaczeniem:

Imię i nazwisko oferenta

“Konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie ................................................................",

( określić zakres zgodnie z przedmiotem konkursu)

nie otwierać do dnia 10.07.2014r. do godz.10.30

Ilość stron ………(określić, ile stron zawiera oferta)

5. Termin składania ofert upływa  dnia 10.07.2014r. o godz.10.00

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2014r. o godz. 10.30 w  siedzibie Udzielającego zamówienia , 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Jana Bosko 5 , budynek administracji II piętro, pokój nr 37.

7. Kryteria oceny ofert stanowią:
1. Zasady wyboru ofert:

1) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionych w szczegółowych warunkach konkursu ofert,

2) przedstawia najkorzystniejszą ofertę, wg. podanego kryterium – cena 100%, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert.

9. Z wybranymi Oferentami zostanie podpisana umowa zgodna w treści ze wzorem załączonym do Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych.
10. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń  zdrowotnych przypada na   dzień  01.08.2014r. Okres obowiązywania umowy  do dnia 31.12.2016r.

11. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej www.spzozsokolow.pl  oraz na Tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

12. Udzielający zamówienie zastrzega prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

13. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie konkursu ofert.

Dyrektor

mgr Ewa Wojciechowska


- ZARZĄDZENIE DYREKTORA SPZOZ

- SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

- REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

- REGULAMIN KONKURSU OFERT

- WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH "N"

PYTANIA I ODPOWIEDZI I

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

- UNIEWAŻNIENIE

- ROSTRZYGNIĘCIE

 
Polecane strony

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.