Start Wykaz Aktów Prawnych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOKOŁOWIE PODLASKIM


Stan prawny na dzień 12-06-2014

 

L.p.

Nazwa aktu prawnego

Lokalizacja aktu prawnego

Uwagi

1.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

 

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Dz.U.2013.0.217

 

 

Dz.U.2014.0.24

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 52

2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dz. U. 2012.0.739

 

3.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta

 

 

Dz.U.2012.0.420

 

4.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku

Dz.U.2012.0.1098

 

5.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dz.U.2013.0.947

 

6.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r.Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Dz.U.2009.52.418

 

 

 

Dz.U.2009.76.641

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.U.2011.112.654

 

 

 

 

 

 

art. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 182

7.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U.2013.0.1203

Dz.U.2012.0.1514

 

 

 

 

 

 

 

art. 2

8.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

 

Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa

 

Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw

 

Ustawa  z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2000 r. sygn. akt K. 1/99.

 

Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.

o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

 

Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw.

 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Dz.U.1998.133.872

Dz.U.1998.162.1126

Dz.U.2000.6.70

Dz.U.2000.12.136

Dz.U.2000.17.228

Dz.U.2000.19.239

Dz.U.2000.122.1312

Dz.U.2001.45.497

Dz.U.2001.100.1084

Dz.U.2001.111.1194

Dz.U.2001.145.1623

Dz.U.2009.31.206

 

 

 

 

 

 

art. 29

 

 

 

 

art. 7

 

 

 

 

art. 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art.4

 

 

 

 

art. 10

 

 

 

 

 

 

 

art. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 16

 

 

 

 

 

 

 

art. 4

 

 

 

 

 

 

art. 69

9.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Dz.U.2010.252.1697

Dz.U.2012.1531

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

10.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Dz.U.2010/139.940

 

11.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 

Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

 

Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

 

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 

Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

 

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dz.U.2011.174.1039

Dz.U.2011.291.1707

 

Dz.U.2012.1456

 

Dz.U.2013.940

 

Dz.U.2013.1287

 

Dz.U.2013.1245

 

Dz.U.2013.1645

 

 

 

 

 

art. 16

 

 

 

 

art. 13

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

art. 9

 

 

 

 

 

 

art. 10

 

 

 

 

art. 8

12.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Dz.U.2007.210.1540

 

 

13.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dz.U.2012.739

 

 

14.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Dz.U.2012.1545

 

 

 

15.

Dyrektywa 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 maja 2001 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady 77/452/EWG/, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG i 93/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza

Dyrektywa 32001L0019

 

16.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Dz.U.2012.1082

 

Dz.U.2012.1543

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

17.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.

o diagnostyce laboratoryjnej

 

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2005 r. sygn. akt K 17/04

 

 

Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

 

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

 

 

Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw

 

 

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dz.U.2004.144.1529

 

Dz.U.2005.119.1015

 

Dz.U.2006.117.790

 

Dz.U.2009.76.641

 

Dz.U.2011.112.654

 

 

 

 

Dz.U.2011.113.657

 

 

Dz.U.2013.779

 

Dz.U.2013.1245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

 

art. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 163

 

 

 

 

art. 47

 

 

 

 

 

art. 4

 

 

 

 

art. 5

18.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

 

Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

 

 

 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r.

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

 

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r.

o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

 

Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach

 

Ustawa z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

 

Ustawa z dnia 5 marca 2010 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2010 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

 

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

 

Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

 

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

 

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

Ustawa z dnia 4 marca 2011 r.

o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2010 r. sygn. akt K 58/07

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2012 r. sygn. akt P 41/11

 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

 

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

 

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Dz.U.2008.164.1027

Dz.U.2008.141.888

Dz.U.2007.166.1172

Dz.U.2008.216.1367

Dz.U.2008.225.1486

Dz.U.2008.234.1570

Dz.U.2008.237.1654

Dz.U.2009.6.33

Dz.U.2009.22.120

Dz.U.2009.26.157

Dz.U.2008.227.1505

Dz.U.2009.38.299

Dz.U.2009.97.800

Dz.U.2009.98.817

Dz.U.2009.111.918

Dz.U.2009.92.753

Dz.U.2009.118.989

Dz.U.2009.178.1374

Dz.U.2009.157.1241

Dz.U.2009.161.1278

Dz.U.2010.50.301

Dz.U.2010.125.842

Dz.U.2010.107.679

Dz.U.2010.165.1116

Dz.U.2010.127.857

Dz.U.2010.225.1465

Dz.U.2010.238.1578

Dz.U.2010.257.1723

Dz.U.2010.257.1725

Dz.U.2011.81.440

Dz.U.2011.122.696

Dz.U.2011.106.622

Dz.U.2011.112.654

Dz.U.2011.73.390

Dz.U.2011.138.808

Dz.U.2011.171.1016

Dz.U.2011.45.235

Dz.U.2011.112.654

Dz.U.2011.113.657

Dz.U.2011.122.696

Dz.U.2011.149.887

Dz.U.2012.123

Dz.U.2010.205.1363

Dz.U.2011.205.1203

Dz.U.2012.476

Dz.U.2011.122.696

Dz.U.2011.232.1378

Dz.U.2012.1016

Dz.U.2012.1342

Dz.U.2012.1548

Dz.U.2013.154

Dz.U.2013.983

Dz.U.2013.879

Dz.U.2013.1290

Dz.U.2013.1646

Dz.U.2013.1290

Dz.U.2013.1623

Dz.U.2014.24

 

 

 

 

 

art. 12

 

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

 

 

art. 13

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

 

art. 62

 

 

 

 

art. 9

 

 

 

 

art. 17

 

 

 

 

 

art. 14

 

 

 

 

 

 

art. 63

 

 

 

art. 184

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

art. 28

 

 

 

 

art. 31

 

 

 

 

 

art. 4

 

 

 

 

 

 

 

art. 22

 

 

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

art. 64

 

 

 

 

art. 10

 

 

 

 

 

 

 

art. 2

 

 

 

 

 

 

 

art. 9

 

 

 

 

 

art. 125

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

art. 74

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 22

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 5

 

 

 

 

 

art. 2

 

 

 

 

 

 

art. 63

 

 

 

 

 

art. 66

 

 

 

 

 

art. 172

 

 

 

art. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 3

 

 

 

 

art. 40

 

 

 

 

 

art. 73

 

 

 

art. 172

 

 

 

art. 49

 

 

 

art. 63

 

 

 

 

 

art. 219

 

 

 

art. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 44

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 63

 

 

 

 

 

art. 17

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

art. 12

 

 

 

 

art. 6

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

 

 

art. 5

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

 

art. 8

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

 

art. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 50

 

19.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców

Dz.U.2010.234.1536

Dz.U.2011.112.654

Dz.U.2011.205.1211

Dz.U.2011.209.1244

Dz.U.2011.208.1241

Dz.U.2011.149.887

Dz.U.2011.209.1244

Dz.U.2011.232.1378

 

 

 

 

art. 166

 

 

 

art. 2

 

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

art. 48

 

 

 

 

 

art. 215

 

 

 

art. 1

 

 

 

 

 

art. 14

 

Kancelaria Radców Prawnych Kuśmierczyk & Jóźwiak s. c.

 
Polecane strony

Inwestycje

Modernizacja instalacji tlenu medycznego


 

 

Informacja dotycząca Projektu UE pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

gdzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim otrzymał w ramach Projektu:
Przewoźny cyfrowy zestaw rentgenowski Mindray MobiEye 700 z detektorem bezprzewodowym i zasilaniem akumulatorowym Mindray - na kwotę 495 000,00 zł
Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Sokołowie Podlaskim

Całkowita wartość projektu
1 189 324,30 zł

Harmonogram prac w Projekcie DDOMProjekt e-zdrowie
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Całkowita wartość projektu
3 545 556,72 zł


 


Termomodernizacja kompleksów budynków
Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Całkowita wartość projektu
2 828 535,00 zł

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017

INFORMACJE O PROJEKCIE na dzień 20.02.2017 /wersja angielska/

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014


 

Projekt współfinansowany poprzez Unię Europejską:
Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ w Sokołowie Podaskim


 

Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynku Rejestru Usług Medycznych"

Inwestycja pod nazwą "Modernizacja własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody"
Inwestycja pod nazwą "Termomodernizacja budynków "kuchnia-hotel”  i „hospicjum”  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wyrozębach"

Wspomogli nas...

"Z myślą o bezpieczeństwie"

WYTWORNICA PARY - zakup sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 20 000 zł

 


 

Podziękowanie dla PZU SA  za dofinansowanie zakupu wideokolnoskopu diagnostyczno-zabiegowego w wysokości 30.000,-zł
w ramach projektu "Z mysla o bezpieczenstwie"

 


 

PZU Życie S.A.
w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazało SPZOZ w Sokołowie Podlaskim  kwotę 26.000 zł, jako dofinansowanie  zakupu 3 sztuk kardiomonitorów dla  oddziału neurologii i oddziału chirurgii.