bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kadra zarządzająca

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor SPZOZ – mgr Maria Sikorska
Dyrektor odpowiada za zarządzanie Zakładem, za zapewnienie sprawności w organizacji i funkcjonowaniu Zakładu.
Do zadań Dyrektora SP ZOZ należy:
1) zapewnienie planowej i zorganizowanej pracy jednostek, komórek organizacyjnych Zakładu,
2) wyznaczanie zadań dla zespołów lub poszczególnych pracowników,
3) udzielanie pracownikom w miarę potrzeb instruktażu i wskazówek,
4) nadzór służbowy nad wykonywanymi przez pracowników zadaniami,
5) powoływanie komisji zajmującej się rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z jakością pracy personelu medycznego,
6) nadzór nad warunkami pracy,
7) ewidencja osiągnięć i niedociągnięć w pracy pracowników i na tej podstawie ocena wyników ich pracy,
8) analizowanie poziomu kwalifikacji pracowników,
9) analiza racjonalności stanu i struktury zatrudnienia,
10) dekretacja pism,
11) reprezentowanie zakładu na zewnątrz
12) kierowanie wykonywaniem zadań na potrzeby obronne

p.o. Z-ca dyrektora ds. lecznictwa - lek. Lech Dziedzic
Do zadań Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa należy:
1) dbałość o kształcenie się lekarzy,
2) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy,
3) sprawowanie z ordynatorami nadzoru nad pracą lekarzy stażystów,
4) nadzór nad dokumentacją lekarską,
5) nadzór nad zapewnieniem odpowiedniej jakości usług,
6) nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta i etyki zawodowej,
7) organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z diagnostyką, leczeniem, rehabilitacją i kształceniem,
8) kontrolowanie gospodarki lekami i artykułami medycznymi,
9) rozpatrywanie i analizowanie skarg pacjentów,
10) nadzór, monitorowanie i oddziaływanie na stan epidemiologiczny jednostek i komórek SP ZOZ,
11) informowanie Dyrektora o nowych możliwościach osiągania celów i realizacji zadań,
12) wykorzystanie posiadanych kwalifikacji zgodnie z interesem instytucji, normami prawa,
13) opiniowanie pod względem merytorycznym wniosków nabywania sprzętu medycznego,
14) nadzór nad transportem medycznym.

Naczelna pielęgniarka - mgr pielęgniarstwa Marta Lech
Naczelna Pielęgniarka realizuje zadania zlecone przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa w zakresie zarządzania, kierowania i organizowania pracy średniemu i niższemu personelowi medycznemu, uprawniona jest do merytorycznej oceny pracy tego personelu, a w
szczególności:
1) nadzór nad pracą pielęgniarek i położnych, sekretarek medycznych, rejestratorek,
2) zarządzanie, kierowanie i organizowanie pracy personelu pielęgniarskiego,
3) planowanie obsad średniego i niższego personelu medycznego,
4) planowanie wyposażenia stanowisk pracy średniego i niższego personelu medycznego,
5) planowanie doskonalenia zawodowego średniego i niższego personelu medycznego ,
6) współuczestnictwo w planowaniu zadań i remontów,
7) koordynowanie i nadzorowanie pracy średniego i niższego personelu,
8) ustalanie planów szkolenia personelu pielęgniarskiego i położnych,
9) współudział w ustalaniu zasad wynagradzania średniego i niższego personelu medycznego,
11) współudział w organizowaniu adaptacji zawodowej dla pielęgniarek i położnych,
12) organizowanie praktyk i staży pielęgniarskich,
13) opracowywanie przepływu informacji w zakresie pracy średniego i niższego personelu medycznego,
14) prowadzenie odpraw,
15) systematyczne analizowanie i ocenianie jakości pracy średniego i niższego personelu medycznego,
16) kontrola realizacji umowy na sprzątanie i organizowanie pracy personelu sprzątającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminem SP ZOZ i innymi obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi,
17) uczestnictwo w komisji rozpatrującej skargi i wnioski związane z jakością pracy personelu pielęgniarskiego,
18) reprezentowanie pionu pielęgniarskiego na zewnątrz.

Główny Księgowy - mgr Hanna Kamińska
Zadania głównego Księgowego
1) Opracowywanie planów finansowych oraz współudział w planach inwestycyjnych.
2) Nadzór nad realizacją tych planów.
3) Prowadzenie rachunkowości Zakładu.
4) Nadzór nad prawidłowością rozliczania inwentaryzacji.
5) Ustalanie wartości aktywów i pasywów SPZOZ.
6) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w Zakładzie.
7) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami.
8) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
9) Sporządzanie sprawozdań finansowych.
10) Nadzór nad ustalaniem i przekazywaniem przez dział ekonomiczno-finansowy, informacji przychodowo-kosztowych dla poszczególnych komórek SPZOZ.Opublikował: Andrzej Odrobiński
Publikacja dnia: 01.08.2019
Podpisał: Andrzej Odrobiński
Dokument z dnia: 24.09.2018
Dokument oglądany razy: 584