Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Informacje ogólne
podstawowe informacje
oddziały szpitalne
poradnie specjalistyczne
zamiejscowe oś.zdrowia
dane kontaktowe
struktura organizacyjna
statut, regulamin
majątek SPZOZ, sprawozdawczość
informacje o rejestrach
Zamówienia publiczne
informacja o przetargach
Narodowy Fundusz Zdrowia
centrala NFZ
oddział w Warszawie
Informacje dla pacjenta
cennik usług
świadczonych przez SPZOZ
ust. o prawach pacjenta
prawa pacjenta
Biuletyn Informacji Publicznej
redakcja biuletynu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
Obszarem działania Zakładu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Sokołowskiego.
Siedzibą Zakładu jest miasto Sokołów Podlaski.
Zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które obejmują:
1)  badania i porady lekarskie,
2)  leczenie,
3)  badania i terapię psychologiczną,
4)  rehabilitację leczniczą
5)  opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
6)  opiekę nad zdrowym dzieckiem,
7)  badania diagnostyczne, w tym  analitykę medyczną,
8)  pielęgnację chorych,
9)  pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi,
10) opiekę długoterminową,
11) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
12) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
13) czynności z zakresu protetyki,
14) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortodontyczne i środki pomocnicze.
Zakład prowadzi ponadto działalność gospodarczą w zakresie:
15) sprzedaży usług,
16) wydzierżawiania obiektów i sprzętu,
17) handlu,
18) prowadzenia apteki,
19) innej.
Zakład realizuje zadania mające na celu przygotowanie do wykonywania zadań na potrzeby obronne w sposób i zasadach określonych przez Wojewodę Mazowieckiego i Starostę Sokołowskiego. 

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor SPZOZ – mgr inż. Zbigniew Deja
Dyrektor odpowiada za zarządzanie Zakładem, za zapewnienie sprawności w organizacji i funkcjonowaniu Zakładu.
Do zadań Dyrektora SP ZOZ należy:
1)  zapewnienie planowej i zorganizowanej pracy jednostek, komórek organizacyjnych Zakładu,
2)  wyznaczanie zadań dla zespołów lub poszczególnych pracowników,
3)  udzielanie pracownikom w miarę potrzeb instruktażu i wskazówek,
4)  nadzór służbowy nad wykonywanymi przez pracowników  zadaniami,
5)  powoływanie komisji zajmującej się rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z jakością pracy personelu medycznego,
6)  nadzór nad warunkami pracy,
7)  ewidencja osiągnięć i niedociągnięć w pracy pracowników  i na tej podstawie ocena wyników ich pracy,
8)  analizowanie poziomu  kwalifikacji pracowników,
9)  analiza racjonalności stanu i struktury zatrudnienia,
10) dekretacja pism,
11) reprezentowanie zakładu na zewnątrz
12) kierowanie wykonywaniem zadań na potrzeby obronne

p.o. Z-ca dyrektora ds. lecznictwa - lek. Tadeusz Włochyński
Do zadań Z-cy  Dyrektora ds. Lecznictwa należy:
1)  dbałość o kształcenie się lekarzy,
2)  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy,
3)  sprawowanie  z ordynatorami nadzoru nad pracą lekarzy stażystów,
4)  nadzór nad dokumentacją lekarską,
5)  nadzór nad zapewnieniem odpowiedniej jakości usług,
6)  nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta i etyki zawodowej,
7)  organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z diagnostyką,  leczeniem, rehabilitacją i kształceniem,
8)  kontrolowanie gospodarki lekami i artykułami medycznymi,
9)  rozpatrywanie i analizowanie skarg pacjentów,
10) nadzór, monitorowanie i oddziaływanie na stan epidemiologiczny jednostek i komórek SP ZOZ,
11) informowanie Dyrektora  o nowych możliwościach osiągania celów i realizacji zadań,
12) wykorzystanie posiadanych kwalifikacji zgodnie z interesem instytucji, normami prawa,
13) opiniowanie pod względem merytorycznym wniosków nabywania sprzętu medycznego,
14) nadzór nad transportem medycznym.

Naczelna pielęgniarka - mgr pielęgniarstwa Marta Lech
Naczelna Pielęgniarka realizuje zadania zlecone przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa w zakresie zarządzania, kierowania i organizowania pracy średniemu i niższemu personelowi medycznemu, uprawniona jest do merytorycznej oceny pracy tego personelu, a w
szczególności:
1) nadzór nad pracą pielęgniarek i położnych, sekretarek medycznych, rejestratorek,
2) zarządzanie, kierowanie i organizowanie pracy personelu pielęgniarskiego,
3) planowanie obsad średniego i niższego personelu medycznego,
4) planowanie wyposażenia stanowisk pracy średniego i niższego personelu medycznego,
5) planowanie doskonalenia zawodowego średniego i niższego personelu medycznego ,
6) współuczestnictwo w planowaniu zadań i remontów,
7) koordynowanie i nadzorowanie pracy średniego i niższego personelu,
8) ustalanie planów szkolenia personelu pielęgniarskiego i położnych,
9) współudział w ustalaniu zasad wynagradzania średniego i niższego personelu medycznego,
11) współudział w organizowaniu adaptacji zawodowej dla pielęgniarek i położnych,
12) organizowanie praktyk i staży pielęgniarskich,
13) opracowywanie przepływu informacji w zakresie pracy średniego i niższego personelu medycznego,
14) prowadzenie odpraw,
15) systematyczne analizowanie i ocenianie jakości pracy średniego i niższego personelu medycznego,
16) kontrola realizacji umowy na sprzątanie i organizowanie pracy personelu sprzątającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminem SP ZOZ i innymi obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi,
17) uczestnictwo w komisji rozpatrującej skargi i wnioski związane z jakością pracy personelu pielęgniarskiego,
18) reprezentowanie pionu pielęgniarskiego na zewnątrz.

Główny Księgowy - mgr Hanna Kamińska
Zadania głównego Księgowego
1) Opracowywanie planów finansowych oraz współudział w planach inwestycyjnych.
2) Nadzór nad realizacją tych planów.
3) Prowadzenie rachunkowości Zakładu.
4) Nadzór nad prawidłowością rozliczania inwentaryzacji.
5) Ustalanie wartości aktywów i pasywów SPZOZ.
6) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi  w Zakładzie.
7) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji  gospodarczych i  finansowych  z planami.
8) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
9) Sporządzanie  sprawozdań finansowych.
10) Nadzór nad ustalaniem i przekazywaniem przez dział ekonomiczno-finansowy, informacji przychodowo-kosztowych dla poszczególnych komórek SPZOZ.