Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Informacje ogólne
podstawowe informacje
oddziały szpitalne
poradnie specjalistyczne
zamiejscowe oś.zdrowia
dane kontaktowe
struktura organizacyjna
statut, regulamin

majątek SPZOZ, sprawozdawczość

informacje o rejestrach
Zamówienia publiczne
informacja o przetargach
Narodowy Fundusz Zdrowia
centrala NFZ
oddział w Warszawie
Informacje dla pacjenta
cennik usług
świadczonych przez SPZOZ
ust. o prawach pacjenta
prawa pacjenta
Biuletyn Informacji Publicznej
redakcja biuletynu

SPZOZ posiada majątek własny, otrzymany aktem notarialnym, w postaci 10 budynków oraz 5,3ha gruntów.

Gospodarkę finansową prowadzi sie w oparciu o Plan finansowy.
SPZOZ sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowo sprawozdanie
z dzialalności.
Sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, który  sporządza opinię i raport z badania.
Opinia biegłego rewidenta jest podstawą zatwierdzeniasprawozdania przez Radę Powiatu.